Levering- en betalingsvoorwaarden Aangeenbrug Electro
Algemene voorwaarden

Aangeebrug Electro als verkopen/leverancier van zaken en diensten wordt hierna aangeduid als 'de verkoper'
De cliënt, de koper / opdrachtgever, wordt hierna aangeduid als “de koper”.
De importeur / fabrikant van de zaak wordt hierna aangeduid als “de importeur”.

Aanbiedingen

1. Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en binden de verkoper niet. Een overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de verkoper de bestelling/opdracht van de koper bevestigt of uitvoert.

Levering

2. Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en gelden slechts als vermoedelijke leveringstermijnen. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
Indien de verkoper 1 maand na deze ingebrekestelling de desbetreffende zaak of dienst nog niet heeft geleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de verkoper.
Aflevering geschiedt ter plaatse waar de verkoper zijn bedrijf uitoefent door de mededeling van de verkoper aan de koper dat hij de zaak voor de koper ter beschikking houdt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijzen

3. De prijzen zijn inclusief BTW, inclusief verpakking, tenzij bijzondere verpakking nodig is, en exclusief
verwijderingsbijdrage, exclusief bezorgkosten en/of de kosten van eventueel bijkomende aansluitingswerkzaamheden.
Wijzigingen in belastingen, rechten en accijnzen worden doorberekend aan de koper.
Prijsvermeldingen in reclame-uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Onderzoeksplicht van de koper

4. De koper dient op het moment van het in ontvangst nemen van de zaak de verpakking te controleren. Eventuele gebreken dient hij meteen te melden aan de verkoper.
De koper dient onmiddellijk na ontvangst de geleverde zaak of dienst op haar deugdelijkheid te onderzoeken. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten schriftelijk, gemotiveerd te worden ingediend bij de verkoper binnen 5 dagen na de aflevering. In geval van niet zichtbare gebreken dienen de klachten schriftelijk, gemotiveerd te worden ingediend bij de verkoper binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 5 dagen, nadat de koper deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
Bij niet naleving van de onderzoeks- en meldingsplicht vervallen de rechten van de koper.

Aansprakelijkheid van de verkoper

5. De koper dient zich te houden aan de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Voor zover schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de koper in strijd met de gebruiksaanwijzing is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
Indien en voor zover zaken met een fabrieksgarantie worden geleverd vervalt de aansprakelijkheid van de verkoper.
De verkoper is in dat geval ook niet verplicht de zaak in reparatie te nemen. De verkoper zal de koper behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de importeur.
Indien de koper door een gebrek in de geleverde zaak schade lijdt aan andere zaken of personen of in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is de verkoper voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.
Indien een zaak die geleverd werd in het kader van een bijzondere aanbieding/actie niet voldoet en de koper in beginsel recht heeft op vervanging is de koper verplicht, bij niet voorhanden zijn van een gelijksoortige, gelijk geprijsde zaak, een gelijkwaardige zaak te accepteren en het prijsverschil bij te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van de koper die het gevolg is van een wijziging van de netspanning,tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bliksem, water of vocht. De verkoper is in dat geval ook niet verplicht de zaak  in reparatie te nemen.
Voor zover de verkoper aansprakelijk is voor schade van de koper is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de
factuurwaarde van geleverde zaak.

Betaling

6. Betaling geschiedt contant bij aflevering.
Indien de betaling niet plaatsvindt bij aflevering geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
Deze termijn geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding is de koper de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is de verkoper bevoegd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.
Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient bij de inning van zijn vordering buiten rechte.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-
Onder gerechtelijke kosten wordt verstaan alle proceskosten, ook die de kostenveroordeling door de rechter overschrijden.

Eigendomsvoorbehoud

7. De verkoper blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de verkoper tot levering van zaken of diensten, met inbegrip van hetgeen de koper in verband met het tekort schieten in de nakoming van deze overeenkomsten verschuldigd is.
De verkoper is bevoegd de zaken, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de betalingstermijn op te vorderen.
De koper is verplicht de zaken op eerste vordering van de verkoper onverwijld aan de verkoper terug te geven: de kosten van teruggeven zijn voor rekening van de koper. De koper stelt de verkoper op diens eerste verzoek in de gelegenheid de zaken bij de koper op te halen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8. Op overeenkomsten van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.

Verwerking Persoonsgegevens

9. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene

10. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

11. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

12. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.

13. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van
nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

14. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het datalek;
g. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.
15. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de
opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
16. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
17. Wanneer de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

Foto over Liever iemand persoonlijk spreken?
Liever iemand persoonlijk spreken?
Bel dan met een van onze adviseurs via 0118-572427 of bezoek onze showroom in Westkapelle.